i

presenten:

Bioresidus que creen oportunitats
SIRCLES (Espanya)
Francesc Giró,
 Director de Planificació Estratègica de l’Agència de Residus de Catalunya

Enmig del problema urgent de l’alt atur juvenil a la conca de la Mediterrània, que afecta especialment els NEET (acrònim en anglès per anomenar els joves que ni treballen, ni estudien ni reben formació) i les dones, SIRCLES és pionera en un enfocament innovador que aplica els principis de l’economia circular al sector dels bioresidus. El projecte se centra a desenvolupar noves capacitats per al desenvolupament empresarial, incloent-hi processos de separació, recollida, compostatge i agricultura, provats a través de 7 projectes pilot adaptats als contextos locals. SIRCLES treballa per crear llocs de treball verds, apoderar les poblacions vulnerables i promoure la sostenibilitat ambiental. L’objectiu principal és millorar les perspectives d’ocupació verda per als NEET i les dones en models d’economia circular, especialment en els sectors de l’hoteleria, la venda al detall d’aliments i el domèstic. Les millores inclouen la creació de 107 nous llocs de treball. SIRCLES també aporta proves empíriques per informar els responsables polítics i avançar en el sector de l’economia circular, i beneficia el desenvolupament econòmic sostenible de la regió mediterrània. Francesc Giró, ponent del Fixing, ha treballat tota la seva carrera professional com a tècnic expert i investigador en recollida de bioresidus i en tractament biològic i aporta aquesta experiència a la seva funció com a director de Planificació Estratègica de l’Agència de Residus de Catalunya.